Llanigon Community Council © All rights reserved  |  Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Website by View Web Design

TRANSLATE HOME
HOME ABOUT THE COUNCIL MEET YOUR COUNCILLORS MEETINGS NEWS CONTACT US

NEWS

Llanigon Community Council is registered with Powys County Council. More Information can be found here.

Back

0 Notice of Casual Vacancy

  • by Administrator
  • 20-05-2024

LLANIGON COMMUNITY COUNCIL

 LOCAL GOVERNMENT ACT, 1972 (SEC. 87(2))

 NOTICE IS HEREBY GIVEN that a casual vacancy is deemed to have occurred in the office of Councillor for the GWERNYFED Ward of the Community of LLANIGON on the resignation on 20th May 2024 of Councillor Janette Hill

 Rule 5 of The Local Elections (Parishes and Communities) Rules 2006, provides that on a casual vacancy occurring in the office of councillor of a community, an election to fill the vacancy shall be held if, within fourteen days (computed as stated below) after public notice of the vacancy has been given in accordance with Section 87(2) of the Local Government Act, 1972, notice in writing of a request for such an election has been given to the proper officer of the council of the county within which the community is situate signed by TEN electors for the electoral area.

 The Proper Officer is the Deputy Returning Officer, Powys County Council, County Hall, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG.

 Dated this 20th day of May 2024

  Clerk to the Council   R Vaughan

 In computing any period of time for the purposes of this notice a Saturday, Sunday, Christmas Eve, Christmas Day, Good Friday or a Bank Holiday or day appointed for public thanksgiving or mourning, shall be disregarded.

 CYNGOR CYMUNED LLANIGON

 DEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972 (ADRAN, 87(2))

 RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN bod swydd wag achlysurol wedi ymddangos fel Cynghorydd ar gyfer Ward GWERNYFED o Gymuned LLANIGON yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd J Hill ar ugeinfed Mai 2024

 Mae Rheol 5 Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006, yn dweud pan fo swydd achlysurol yn dod yn wag fel cynghorydd cymuned, cynhelir etholiad i lenwi’r swydd os, o fewn pedwar diwrnod ar ddeg (a gyfrifwyd fel a nodwyd isod) wedi i rybudd cyhoeddus ynglyn â‘r swydd wag gael ei roi yn unol ag adran 87(2) Deddf Llywodraeth Leol, 1972, bydd rhybudd ysgrifenedig o gais am etholiad o’r fath wedi ei roi i swyddog priodol cyngor y sir y lleolir y gymuned o’i fewn gan DDEG o’r etholwyr ar gyfer yr ardal etholaethol.

 Y swyddog priodol yw Dirprwy Swyddog Canlynol, Neuadd y Sir, Cyngor Sir Powys, LD1 5LG.

 Dyddiedig y ugeinfed dydd hwn o Mai 2024

 Clerc y Cyngor  - R Vaughan

 Wrth gyfrifo unrhyw gyfnod o amser i bwrpas y rhybudd hwn diystyrir dydd Sadwrn, dydd Sul, Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gwener y Groglith neu wyl banc neu dydd a benodwyd ar gyfer diolchgarwch neu alar cyhoeddus.

 

Follow us on Facebook