Llanigon Community Council © All rights reserved  |  Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Website by View Web Design

TRANSLATE HOME
HOME ABOUT THE COUNCIL MEET YOUR COUNCILLORS MEETINGS NEWS CONTACT US

NEWS

Llanigon Community Council is registered with Powys County Council. More Information can be found here.

Back

0 Notice of Co-option

  • by Administrator
  • 20-05-2024

LLANIGON COMMUNITY COUNCIL

 Local Government (Wales) Measure 2011, Section 116

Notice of Co-Option

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the LLANIGON Community Council intends to Co-opt  one member to fill the vacancy that exist in the office of Councillor for the GWERNYFED Community (Ward).

 Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council.  You must be a British citizen, an eligible Commonwealth citizen, a citizen of any member state of the European Union citizen or a qualifying foreign citizen and not require leave to enter or remain in the United Kingdom or have indefinite leave to remain.  You must be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:

  • registered as a local government elector for the area named above; or
  • during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or
  • your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or
  • you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or within 4.8 kilometres of it.[1]

If you wish to be considered for co-option for the vacant seat or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Proper Officer, Clerk to the Community Council on email: llanigoncc@hotmail.co.uk or by Tel: 01497 847239 or by post: The Clerk Llanigon Community Council, Lower Maestorglwydd, Llanigon, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5QH

by (deadline) 30th June 2024

 Dated this day of 20th May 2024

 

CYNGOR TREF/CYMUNED LLANIGON

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran  116

Hysbysiad o Gyfethol

 

 

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned LLANIGON yn bwriadu Cyfethol  un aelod i lenwi’r lle(oedd) gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd/Cynghorwyr yng Nghymuned (Ward) GWERNYFED

 Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan aelodau’r cyhoedd sy’n diwallu’r cymwysterau canlynol ac â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned uchod.  Rhaid i chi fod yn Ddinesydd Prydain, yn ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad, yn ddinesydd unrhyw Aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, neu’n ddinesydd tramor cymwys heb fod angen caniatâd i gyrraedd neu aros yn y Deyrnas Unedig neu â chaniatâd amhenodol i aros.   Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn ateb o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.[2]

 

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar ebost: llanigoncc@hotmail.co.uk/gan ffon: 01497 847239/ gan post: The Clerk Llanigon CC, Lower Maestorglwydd, Llanigon, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5QH  Gan 30th Mehefin 2024

Dyddiedig y ugeinfed dydd hwn o Mai 2024

 

 

[1] Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment.

[2] Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar.

Follow us on Facebook