TRANSLATE HOME
Llanigon Community Council is registered with Powys County Council. More Information can be found here.

Llanigon Community Council © All rights reserved Privacy Policy  |  Cookie Policy
  
Website by View Web Design

NEWS

 • 0 Notice of Co-option

  • by Administrator
  • 20-05-2024

  LLANIGON COMMUNITY COUNCIL  Local Government (Wales) Measure 2011, Section 116 Notice of Co-Option NOTICE IS HEREBY GIVEN that the LLANIGON Community Council intends to Co-opt  one member to fill the vacancy that exist in the office of Councillor for the GWERNYFED Community (Ward).  Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council.  You must be a British citizen, an eligible Commonwealth citizen, a citizen of any member state of the European Union citizen or a qualifying foreign citizen and not require leave to enter or remain in the United Kingdom or have indefinite leave to remain.  You must be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria: registered as a local government elector for the area named above; or during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or within 4.8 kilometres of it.[1] If you wish to be considered for co-option for the vacant seat or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Proper Officer, Clerk to the Community Council on email: llanigoncc@hotmail.co.uk or by Tel: 01497 847239 or by post: The Clerk Llanigon Community Council, Lower Maestorglwydd, Llanigon, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5QH by (deadline) 30th June 2024  Dated this day of 20th May 2024   CYNGOR TREF/CYMUNED LLANIGON Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran  116 Hysbysiad o Gyfethol     RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned LLANIGON yn bwriadu Cyfethol  un aelod i lenwi’r lle(oedd) gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd/Cynghorwyr yng Nghymuned (Ward) GWERNYFED  Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan aelodau’r cyhoedd sy’n diwallu’r cymwysterau canlynol ac â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned uchod.  Rhaid i chi fod yn Ddinesydd Prydain, yn ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad, yn ddinesydd unrhyw Aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, neu’n ddinesydd tramor cymwys heb fod angen caniatâd i gyrraedd neu aros yn y Deyrnas Unedig neu â chaniatâd amhenodol i aros.   Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn ateb o leiaf un o’r meini prawf canlynol: wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.[2]   Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar ebost: llanigoncc@hotmail.co.uk/gan ffon: 01497 847239/ gan post: The Clerk Llanigon CC, Lower Maestorglwydd, Llanigon, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5QH  Gan 30th Mehefin 2024 Dyddiedig y ugeinfed dydd hwn o Mai 2024     [1] Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment. [2] Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar.

 • 0 Notice of Casual Vacancy

  • by Administrator
  • 20-05-2024

  LLANIGON COMMUNITY COUNCIL  LOCAL GOVERNMENT ACT, 1972 (SEC. 87(2))  NOTICE IS HEREBY GIVEN that a casual vacancy is deemed to have occurred in the office of Councillor for the GWERNYFED Ward of the Community of LLANIGON on the resignation on 20th May 2024 of Councillor Janette Hill  Rule 5 of The Local Elections (Parishes and Communities) Rules 2006, provides that on a casual vacancy occurring in the office of councillor of a community, an election to fill the vacancy shall be held if, within fourteen days (computed as stated below) after public notice of the vacancy has been given in accordance with Section 87(2) of the Local Government Act, 1972, notice in writing of a request for such an election has been given to the proper officer of the council of the county within which the community is situate signed by TEN electors for the electoral area.  The Proper Officer is the Deputy Returning Officer, Powys County Council, County Hall, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG.  Dated this 20th day of May 2024   Clerk to the Council   R Vaughan  In computing any period of time for the purposes of this notice a Saturday, Sunday, Christmas Eve, Christmas Day, Good Friday or a Bank Holiday or day appointed for public thanksgiving or mourning, shall be disregarded.  CYNGOR CYMUNED LLANIGON  DEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972 (ADRAN, 87(2))  RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN bod swydd wag achlysurol wedi ymddangos fel Cynghorydd ar gyfer Ward GWERNYFED o Gymuned LLANIGON yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd J Hill ar ugeinfed Mai 2024  Mae Rheol 5 Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006, yn dweud pan fo swydd achlysurol yn dod yn wag fel cynghorydd cymuned, cynhelir etholiad i lenwi’r swydd os, o fewn pedwar diwrnod ar ddeg (a gyfrifwyd fel a nodwyd isod) wedi i rybudd cyhoeddus ynglyn â‘r swydd wag gael ei roi yn unol ag adran 87(2) Deddf Llywodraeth Leol, 1972, bydd rhybudd ysgrifenedig o gais am etholiad o’r fath wedi ei roi i swyddog priodol cyngor y sir y lleolir y gymuned o’i fewn gan DDEG o’r etholwyr ar gyfer yr ardal etholaethol.  Y swyddog priodol yw Dirprwy Swyddog Canlynol, Neuadd y Sir, Cyngor Sir Powys, LD1 5LG.  Dyddiedig y ugeinfed dydd hwn o Mai 2024  Clerc y Cyngor  - R Vaughan  Wrth gyfrifo unrhyw gyfnod o amser i bwrpas y rhybudd hwn diystyrir dydd Sadwrn, dydd Sul, Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gwener y Groglith neu wyl banc neu dydd a benodwyd ar gyfer diolchgarwch neu alar cyhoeddus.  

 • 0 Date of next Llanigon CC Meeting

  • by Administrator
  • 20-05-2024

  Monday 10th June 2024 in Llanigon Village Hall 7pm

 • 0 Notice of Vacancy

  • by Administrator
  • 05-04-2024

  LLANIGON COMMUNITY COUNCIL  LOCAL GOVERNMENT ACT, 1972 (SEC. 87(2)) NOTICE IS HEREBY GIVEN that a casual vacancy is deemed to have occurred in the office of Councillor for the GWERNYFED Ward of the Community of LLANIGON on the resignation on 6th March 2024 of Councillor K. Vaughan Rule 5 of The Local Elections (Parishes and Communities) Rules 2006, provides that on a casual vacancy occurring in the office of councillor of a community, an election to fill the vacancy shall be held if, within fourteen days (computed as stated below) after public notice of the vacancy has been given in accordance with Section 87(2) of the Local Government Act, 1972, notice in writing of a request for such an election has been given to the proper officer of the council of the county within which the community is situate signed by TEN electors for the electoral area.  The Proper Officer is the Deputy Returning Officer, Powys County Council, County Hall, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG.  Dated this 27th March 2024  Clerk to the Council - R.Vaughan  In computing any period of time for the purposes of this notice a Saturday, Sunday, Christmas Eve, Christmas Day, Good Friday or a Bank Holiday or day appointed for public thanksgiving or mourning, shall be disregarded.  CYNGOR CYMUNED LLANIGON  DEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972 (ADRAN, 87(2))  RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN bod swydd wag achlysurol wedi ymddangos fel Cynghorydd ar gyfer Ward GWERNYFED o Gymuned LLANIGON yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd K Vaughan ar chweched Mawrth 2024   Mae Rheol 5 Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006, yn dweud pan fo swydd achlysurol yn dod yn wag fel cynghorydd cymuned, cynhelir etholiad i lenwi’r swydd os, o fewn pedwar diwrnod ar ddeg (a gyfrifwyd fel a nodwyd isod) wedi i rybudd cyhoeddus ynglyn â‘r swydd wag gael ei roi yn unol ag adran 87(2) Deddf Llywodraeth Leol, 1972, bydd rhybudd ysgrifenedig o gais am etholiad o’r fath wedi ei roi i swyddog priodol cyngor y sir y lleolir y gymuned o’i fewn gan DDEG o’r etholwyr ar gyfer yr ardal etholaethol.   Y swyddog priodol yw Dirprwy Swyddog Canlynol, Neuadd y Sir, Cyngor Sir Powys, LD1 5LG.  Dyddiedig y saith ar hugain o Mawrth 2024  Clerc y Cyngor- R Vaughan  Wrth gyfrifo unrhyw gyfnod o amser i bwrpas y rhybudd hwn diystyrir dydd Sadwrn, dydd Sul, Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gwener y Groglith neu wyl banc neu dydd a benodwyd ar gyfer diolchgarwch neu alar cyhoeddus.    

 • 0 Llanigon CC AGM & General Meeting

  • by Administrator
  • 05-04-2024

  Monday 13th May 2024 at 7pm Llanigon Village Hall

 • 0 MEETING POSTPONED

  • by Administrator
  • 01-03-2024

  LLANIGON CC MEETING MONDAY 11TH MARCH 2024 POSTPONED UNTIL MONDAY 25TH MARCH 2024

 • 0 LLANIGON CC Extraordinary Meeting

  • by Administrator
  • 01-03-2024

  NOTICE OF EXTRAORDINARY MEETING Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Llanigon Community Council will be held on Wednesday 6th March 2024 7.15pm in Llanigon Village Hall Business Welcome Apologies Llanigon School Site - To discuss emergency measures regarding the Llanigon School Site/CAT   By order of the Chair Cllr. K. Jenkins Dated - 1st March 2024

 • 0 Vacant Councillor Seat

  • by Administrator
  • 18-02-2024

  Co-option of a Llanigon Community Councillor LLANIGON COMMUNITY COUNCIL  Local Government (Wales) Measure 2011, Section 116 Notice of Co-Option NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Llanigon Community Council intends to Co-opt one member to fill the vacancy that exists in the office of Councillor for the Gwernyfed Community (Ward).  Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council.  You must be a British citizen, an eligible Commonwealth citizen, a citizen of any member state of the European Union citizen or a qualifying foreign citizen and not require leave to enter or remain in the United Kingdom or have indefinite leave to remain.  You must be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria: registered as a local government elector for the area named above; or during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or within 4.8 kilometres of it.[1]  If you wish to be considered for co-option for the vacant seat or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Proper Officer, Clerk to the Community Council on email- llanigoncc@hotmail.co.uk or by tel. 01497 847239 or by post – The Clerk Llanigon CC, Lower Maestorglwydd, Llanigon, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5QH by (deadline)  - Monday 4th March 2024 Dated this 1st day of February 2024   CYNGOR TREF/CYMUNED LLANIGON  Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran  116 Hysbysiad o Gyfethol  RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned Llanigon yn bwriadu Cyfethol  1 aelod i lenwi’r lle(oedd) gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd/Cynghorwyr yng Nghymuned (Ward) Gwernyfed. Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan aelodau’r cyhoedd sy’n diwallu’r cymwysterau canlynol ac â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned uchod.  Rhaid i chi fod yn Ddinesydd Prydain, yn ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad, yn ddinesydd unrhyw Aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, neu’n ddinesydd tramor cymwys heb fod angen caniatâd i gyrraedd neu aros yn y Deyrnas Unedig neu â chaniatâd amhenodol i aros.   Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn ateb o leiaf un o’r meini prawf canlynol: wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.[2] Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar/yn email -llanigoncc@hotmail.co.uk -Teliffon – 01497 847239  Post – The Clerk Llanigon CC, Lower Maestorglwydd, Llanigon, Hay-on-Wye, Hereford, HR3 5QH Gan (Terfynamswer) Dydd Llun 4th Mawrth 2024   Dyddiedig y cyntaf diwrnod hwn o  Chwefror 2024            [1] Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment. Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar.

 • 0 Llanigon CC Meeting

  • by Administrator
  • 18-02-2024

  Monday 11th March 2024 at 7pm

Follow us on Facebook